Dokumenty ułatwiające wycenę oraz określenie przez rzeczoznawcę majątkowego stanu prawnego nieruchomości.

1. Wycena nieruchomości lokalowej:

 • akt notarialny nabycia nieruchomości,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału lokalu (dla spółdzielczych własnościowych praw),
 • rzut lokalu

2. Wycena nieruchomości niezabudowanej (działka):

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( o ile takowy istnieje dla danej lokalizacji ) lub ze studium zagospodarowania przestrzennego,
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości,
 • kopia mapy zasadniczej,
 • decyzja pozwolenie na budowę o ile takowa została wydana.

3. Wycena nieruchomości zabudowanej:

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawa do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( o ile takowy istnieje dla danej lokalizacji ) lub ze studium zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzja – warunki zabudowy,
 • decyzja – pozwolenie na użytkowanie (o ile istnieje),
 • decyzja pozwolenie na budowę (o ile istnieje),
 • dokumentacja architektoniczno-budowlana,
 • kopia mapy zasadniczej.

4. Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • akt notarialny nabycia lokalu, przydział ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • odpis zwykły księgi wieczystej ( o ile założono księgę wieczystą ),
 • rzut lokalu.

5. Wycena nieruchomości komercyjnej:

 • lista niezbędnych dokumentów ustalana indywidualnie,
 • przy wycenie w podejściu dochodowym, niezbędny może być wgląd rzeczoznawcy w zawarte umowy najmu, dane dotyczące przychodów i kosztów związanych z prowadzoną na nieruchomości działalnością.

Posiadanie podanych wyżej dokumentów przez Zleceniodawcę na etapie zlecania usługi, znacząco przyśpieszy termin jej wykonania. Klient może również powierzyć zadanie zgromadzenia niezbędnych do wyceny informacji rzeczoznawcy majątkowemu.